Copyright V. + C. Kettinger,  2008 - 2012

 

 

Echinopsis schieliana

                                            

 

Echinopsis silvestrii

 

                                 Baustelle :-)                               

 

 

 

Echinopsis strigosa

  

Home

 

Kakteen

 

 

Echinopsis a - b

Echinopsis  c

 

 

Echinopsis d - i

Echinopsis j - m

Echinopsis n - r

Echinopsis  s

Echinopsis  t

Echinopsis u - z