Copyright V. + C. Kettinger,  2008 - 2010

 

 

Echinopsis obrepanda

ssp.

 

                                 Baustelle :-)                                 

 

Echinopsis pampana

                                 

 

Echinopsis pugionacantha

ssp. pugionacantha

        

 

Home

 

Kakteen

 

 

Echinopsis a - b

Echinopsis  c

 

 

Echinopsis d - i

Echinopsis j - m

Echinopsis n - r

Echinopsis  s

Echinopsis  t

Echinopsis u - z