Copyright V. + C. Kettinger,  2008 - 2012

 

 

Echinopsis ancistrophora

ssp. ancistrophora

 

                                        Baustelle :-)                                        

 

Echinopsis atacamensis

ssp. atacamensis

                                                          

 

Echinopsis atacamensis

ssp. pasacana

                        

 

      Echinopsis aurea     

     

 

 Echinopsis backebergii

  

 

 

   Echinopsis bruchii  

     

Home

 

Kakteen

 

 

Echinopsis a - b

Echinopsis  c

 

 

Echinopsis d - i

Echinopsis j - m

Echinopsis n - r

Echinopsis  s

Echinopsis  t

Echinopsis u - z