Neoregelia smithii     

 

Neoregelia spectabilis     

 

Neoregelia tigrina     

 

Neoregelia zonata