Copyright V. + C. Kettinger, 2008 - 2013

 

 

Gymnocalycium albiareolatum

                              

  

Gymnocalycium amerhauseri

                        

 

Gymnocalycium andreae

                                                      

 

Gymnocalycium anisitsii

ssp. anisitsii

     

 

Gymnocalycium anisitsii

ssp. damsii

     

 

Gymnocalycium baldianum 

                    

 

Gymnocalycium bayrianum

                 

 

Gymnocalycium berchtii

     

 

 

Gymnocalycium bodenbenderianum

                                                              

 

Gymnocalycium bruchii

 

  

 

Home

 

Kakteen

 

 

Gymnocalycium a - b

Gymnocalycium c - f

 

 

Gymnocalycium g - h

Gymnocalycium i - m

Gymnocalycium n - p

Gymnocalycium q - r

Gymnocalycium s - z